Ứng dụng liên lạc thông minh

  • SmartPlus

    SmartPlus là một ứng dụng liên lạc di động, kết hợp sử dụng cùng với dịch vụ điện toán đám mây và các thiết bị liên lạc thông minh của Akuvox.